Công văn 3721/CTHN-TTHT ngày 28/01/2021

Áp dụng hiệp định tránh đánh thuế 2 lần giữa Việt Nam - Hà Lan đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn

Tải về tại đây: