Công văn 3720/CTHN-TTHT ngày 28/01/2021

Chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Tải về tại đây: