Thông tư 106/2020/TT-BTC ngày 08/12/2020

Mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực

Tải về tại đây: