Nghị định 146/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020

Sửa đổi Điều 5 Nghị định 20/2011/NĐ-CP hướng dẫn NQ 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

Tải về tại đây: