Công văn 5270/TCT-DNNCN ngày 11/12/2020

Phát ngôn báo chí của CTY TNHH Grab về tăng giá cước xe và tăng khấu trừ thuế đối với lái xe từ họa động của CTY

Tải về tại đây: