Công văn 101967/CTHN-TTHT ngày 25/11/2020

Sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang

Tải về tại đây: