Công văn 101317/CTHN-TTHT ngày 23/11/2020

Thuế nhà thầu đối với quyền truy cập dữ liệu

Tải về tại đây: