Công văn 101071/CTHN-TTHT ngày 20/11/2020

Khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với tài sản cố định của cơ sở khám chữa bệnh

Tải về tại đây: