Công văn 100449/CTHN-TTHT ngày 19/11/2020

Hóa đơn điện tử đối với hoạt động xuất khẩu

Tải về tại đây: