Công văn 98284/CTHN-KK ngày 11/11/2020

Chấp thuận điều chỉnh việc bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài

Tải về tại đây: