Công văn 97749/CT-TTHT ngày 10/11/2020

Chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Tải về tại đây: