Công văn 95844/CT-TTHT ngày 02/11/2020

Thuế giá trị gia tăng dịch vụ cung cấp cho khách hàng của đối tác nước ngoài

Tải về tại đây: