Công văn 95841/CT-TTHT ngày 02/11/2020

Xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng không lấy hóa đơn

Tải về tại đây: