Công văn 95833/CT-TTHT ngày 02/11/2020

Hướng dẫn thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ viết bài đăng báo

Tải về tại đây: