Công văn 94364/CT-TTHT ngày 28/10/2020

Áp dụng hiệp định tránh đánh thuế 2 lần giữa Việt Nam - Hồng Kông đối với thu nhập từ chuyển nhượng tài sản

Tải về tại đây: