Công văn 91159/CT-TTHT ngày 15/10/2020

Hóa đơn điện tử có ngày lập khác ngày ký

Tải về tại đây: