Công văn 89931/CT-TTHT ngày 09/10/2020

Thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ doanh nghiệp chế xuất cung cấp cho doanh nghiệp nội địa

Tải về tại đây: