Công văn 4601/TCT-KK ngày 29/10/2020

Kê khai thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh

Tải về tại đây: