Công văn 3900/TCT-CS ngày 17/09/2020

Xác định sản phẩm vàng thỏi khi tính thuế tài nguyên

Tải về tại đây: