Công văn 3845/TCT-DNNCN ngày 15/09/2020

Chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản chi cho người lao động được trích từ quỹ công đoàn

Tải về tại đây: