Công văn 3711/TCT-CS ngày 08/09/2020

Thời điểm lập hoá đơn

Tải về tại đây: