Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020

Quy định về hóa đơn, chứng từ

Tải về tại đây: