Công văn 89564/CT-TTHT ngày 08/10/2020

Kê khai thuế giá trị gia tăng đối với Chi nhánh

Tải về tại đây: