Công văn 88157/CT-KK&KTT ngày 02/10/2020

Chuyển đổi phương pháp tính thuế TNDN sang phương pháp trực tiếp từ năm 2021

Tải về tại đây: