Công văn 87760/CT-TTHT ngày 01/10/2020

Chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Tải về tại đây: