Công văn 87759/CT-TTHT ngày 01/10/2020

Miễn tiêu thức chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử

Tải về tại đây: