Công văn 86540/CT-TTHT ngày 28/09/2020

Khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Tải về tại đây: