Công văn 86123/CT-TTHT ngày 25/09/2020

Sử dụng hóa đơn điện tử kèm bảng kê

Tải về tại đây: