Công văn 86119/CT-TTHT ngày 25/09/2020

Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản tài trợ

Tải về tại đây: