Công văn 85112/CT-TTHT ngày 22/09/2020

Khấu trừ 2/ thuế giá trị gia tăng

Tải về tại đây: