Công văn 85109/CT-TTHT ngày 22/09/2020

Thuế nhà thầu đối với hoạt động chuyển quyền sở hữu trong kho ngoại quan

Tải về tại đây: