Công văn 84665/CT-TTHT ngày 21/09/2020

Dấu người bán trên hóa đơn điện tử chuyển đổi

Tải về tại đây: