Công văn 81430/CT-TTHT ngày 07/09/2020

Sử dụng đồng thời hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy

Tải về tại đây: