Công văn 81428/CT-TTHT ngày 07/09/2020

Thuế giá trị gia tăng dự án ODA không hoàn lại

Tải về tại đây: