Công văn 4281/TCT-DNL ngày 12/10/2020

Hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử

Tải về tại đây: