Công văn 3902/TCT-KK ngày 17/09/2020

Xác định số thuế giá trị gia tăng được hoàn

Tải về tại đây: