Hợp nhất Thông tư 35/VBHN-BTC ngày 07/09/2020

Hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm

Tải về tại đây: