Công văn 83540/CT-TTHT ngày 15/09/2020

Xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng không lấy hóa đơn

Tải về tại đây: