Công văn 83534/CT-TTHT ngày 15/09/2020

Ngày ký trên hóa đơn điện tử

Tải về tại đây: