Công văn 83409/CT-TTHT ngày 15/09/2020

Chính sách thuế đối với khoản thù lao cho chủ tịch Công ty Trách nhiệm hữu hạn

Tải về tại đây: