Công văn 83408/CT-TTHT ngày 15/09/2020

Miễn chữ ký điện tử người mua trên hóa đơn điện tử

Tải về tại đây: