Công văn 82640/CT-TTHT ngày 11/09/2020

Ngày ký trên hóa đơn điện tử

Tải về tại đây: