Công văn 81913/CT-TTHT ngày 09/09/2020

Kê khai thuế giá trị gia tăng khi nhận sáp nhập

Tải về tại đây: