Công văn 81911/CT-TTHT ngày 09/09/2020

Miễn tiêu thức chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử

Tải về tại đây: