Công văn 81421/CT-TTHT ngày 07/09/2020

Hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết của dự án xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội

Tải về tại đây: