Công văn 81420/CT-TTHT ngày 07/09/2020

Thuế giá trị gia tăng đối với phí nhượng quyền và phí bản quyền

Tải về tại đây: