Công văn 81086/CT-TTHT ngày 04/09/2020

Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với chi nhánh

Tải về tại đây: