Công văn 81005/CT-TTHT ngày 04/09/2020

Thuế nhà thầu nước ngoài đối với phí môi giới dịch vụ tiền gửi tại ngân hàng nước ngoài

Tải về tại đây: