Công văn 80747/CT-TTHT ngày 03/09/2020

Lập hóa đơn giá trị gia tăng

Tải về tại đây: