Công văn 80417/CT-TTHT ngày 01/09/2020

Chi phí lãi vay theo quy định tại Nghị định 20/2017/NĐ-CP

Tải về tại đây: